105-1052-thickbox

ÈNB ponechala úrokové sazby beze zmìny. Hypotéky v nejbližší dobì nezlevní

Bankovní rada Èeské národní banky (ÈNB) na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) tak zùstává na 7 %, diskontní sazba na 6 % a lombardní sazba na 8 %. Bankovní rada souèasnì rozhodla, že ÈNB bude i nadále bránit nadmìrným výkyvùm kurzu koruny.

105-1052-thickbox

Zaèátek roku nepøinesl zlom ve vývoji sazeb hypoték. Sazby dál stagnují

V lednu nabídkové sazby dál prakticky stagnují. V uplynulém mìsíci mìnila sazby pouze Oberbank, snižovala sazby Raiffeisenbank a obìma smìry - nejprve nahoru a v závìru mìsíce o 0,2 - 0,5 desetin procentního bodu dolù - posunula své sazby UniCredit bank. Dùsledkem tìchto pohybù je pokles prùmìrné nabídkové sazby hypoték o 3 setiny procentního bodu. Index GOFI 70, kterým od roku 2009 monitorujeme vývoj nabídkových sazeb hypoték s LTV do 70 %, klesl z prosincových 6,25 % na 6,22 %.

105-1052-thickbox

Pronajímatelé, pøipravte si podklady pro podání daòového pøiznání

Daò z pøíjmù z pronájmu bytù, domù èi nebytových prostor se týká všech, kteøí pronajímají jakýkoli prostor, který vlastní. Je to tedy povinností nejen OSVÈ, ale i všech ostatních, jako jsou studenti, dùchodci èi lidé bìžnì zamìstnaní, kteøí mají ještì k tomu pøíjmy z pronájmù.

105-1052-thickbox

Ceny nemovitostí v Brnì budou klesat i letos, shodují se realitní makléøi

Během poslední ekonomické recese mezi lety 2008–2013, prošel český realitní trh výraznými změnami. Ochladl zájem o vlastní bydlení, mnoho developerských společností bylo nuceno podpořit prodej nových bytů a domů akčními nabídkami typu kuchyňská linka, parkovací místa či v některých případech dokonce i automobil zdarma. Pokud chtěli majitelé své nemovitosti prodat, většinou museli snížit své nároky a jít s cenou dolů.

105-1052-thickbox

Jak se daní výnos z pronájmu společných prostor v bytovém domě

Společenství vlastníků jednotek má několik zdrojů příjmů, které spravuje a jejichž prostřednictvím zajišťuje správu bytového domu, jeho údržbu, renovace a podobné. Některé příjmy však patří přímo vlastníkům, a podle toho je třeba také postupovat při jejich zdanění. Co je a co není příjmem společenství vlastníků jednotek?

105-1052-thickbox

Nových bytů se loni v Praze prodalo nejméně za 20 let

Drahé a nedostupné hypotéky a nejistá ekonomická situace výrazně zasáhly pražský rezidenční trh. Za celý loňský rok developeři v Praze prodali jen 2400 nových bytů, což je nejméně za posledních 20 let. To je takřka stejně, jako se prodalo v dosud nejsilnějším druhém čtvrtletí roku 2021. Meziročně se prodeje v hlavním městě loni propadly o 63 procent. V roce 2021 se prodalo dvaapůlkrát více bytů než loni. Vyplývá to z podrobných analýz společnosti Ekospol, která trh s novými byty v Praze monitoruje a prodejní data následně zveřejňuje nejdéle ze všech subjektů na trhu.