105-1052-thickbox

Na hypotéku dosáhne více zájemcù. ÈNB zrušila další omezení

Èeská národní banka (ÈNB) na svém vèerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje pomìr výše celkového zadlužení žadatele o úvìr a výše jeho èistého roèního pøíjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí pøekroèit 8,5 násobek roèního pøíjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ÈNB tento ukazatel sledovat.

105-1052-thickbox

Èeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona øeší, jak zamezit øetìzení nájemních smluv

V rámci chystaného zákona o podpoøe v bydlení chce vláda mj. zamezit øetìzení nájemních smluv na dobu urèitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obì smluvní strany, nebo zda to bude znamenat spíše vìtší nejistotu a èastìjší stìhování. Nìkteré názory se dokonce pøiklánìjí k tomu, že se èást nájemních vztahù mùže pøenést i do šedé ekonomiky.

105-1052-thickbox

Pozemek máte, ale nemáte pro nìj využití. Co s ním?

Zpùsob využití pozemku je definován katastrálním zákonem a jeho provádìcím pøedpisem. O legálním zpùsobu využití pozemku evidovaném v katastru nemovitostí rozhodují rùzné orgány, podle toho, o jaký druh pozemku se jedná. Vlastník jej nemùže využívat pro jiný úèel, než pro jaký je urèený. Ovšem druh pozemku se také dá zmìnit a následnì využít jiným zpùsobem.

105-1052-thickbox

Digitalizace stavebního řízení má zpoždění – zahájení provozu je nejisté

Jeden ze základních stavebních kamenů nového stavebního zákona má zpoždění. Digitalizované stavební řízení (DSŘ) má ušetřit stavebníkům obíhání úřadů a zároveň jim umožnit, aby měli pod kontrolou celý proces stavebního řízení. Ačkoli původně měl být v provozu od prvního ledna 2024, dosud není jasné, zda a kdy se povede jej rozběhnout.

105-1052-thickbox

Zájem o hypotéky v říjnu byl nejvyšší od loňského června, úrokové sazby jsou nejnižší za poslední rok

Více než dvojnásobný objem hypoték poskytly banky letos v říjnu ve srovnání se stejným měsícem roku loňského (nárůst o vysokých 123 procent). Na první pohled velmi pozitivní zpráva, která by mohla znamenat zotavování hypotečního trhu. Trochu ji ale kazí skutečnost, že k takovému výraznému růstu došlo hlavně kvůli velmi nízké srovnávací základně.

105-1052-thickbox

Jak je možné zorganizovat náhradní shromáždění SVJ?

Podzim je pro mnoho sdružení vlastníků jednotek dobou, kdy plánují uskutečnění shromáždění vlastníků. Stává se však, že shromáždění se sice sejde, ale není usnášeníschopné. Občanský zákoník již od 1. července 2020 pamatuje na tento problém a dává SVJ možnost svolat náhradní shromáždění.

105-1052-thickbox

Ze starého domu nový. Lze využít více materiálu, než tušíte

Jestliže vlastníte starý dům a plánujete rekonstrukci, můžete ušetřit, a přitom přispět k lepšímu životnímu prostředí. Stejné to je, pokud jste si právě koupili pozemek se starým domkem, který byste rádi zbourali a postavili na jeho místě nový.