105-1052-thickbox

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze využívat pro krátkodobé ubytovací služby

Dne 2. dubna letošního vydal úøad ombudsmana ÈR tiskovou zprávu, v níž konstatuje, že stavbu lze užívat jen k povolenému úèelu. Jde o øešení stížnosti obyvatel domu na byty využívané ke krátkodobému ubytování. Tím potvrdil již vydaná stanoviska nìkterých mìst èi mìstských èástí. V tomto pøípadì stìžovateli vadilo, že sousední dva byty urèené k trvalému bydlení využívají krátkodobì rekreanti. Nesouhlasil s tím, že úøady dostateènì nezasáhly a obrátil se proto na ombudsmana. Ten prošetøil postup stavebního a krajského úøadu a vydal stanovisko, že stavbu lze užívat jen k povolenému úèelu.

105-1052-thickbox

Je dostupné bydlení v Èesku minulostí? Optimismus tlumí tvrdá data!

Dostupnost bydlení mìøíme od ledna 2009. Data, která pro tento projekt potøebujeme mají tøi parametry: první – cena bytù, druhý – èistý pøíjem domácnosti, tøetí – cenová hladina hypotéky, prùmìrná úroková sazba. V lednu 2009 dosahoval index dostupnosti bydlení 50,9 %, tedy domácnost vydala na bydlení v prùmìrném bytì více než polovinu svých èistých pøíjmù. Úroková sazba hypoték byla 5,62 % a cena bytu 2,11 mil. Kè. Tato hodnota 50,9 % zùstávala více než 12 let nepøekonána, až v kvìtnu 2021 zaèal index rùst nad hodnotu 50 %. To už byt stál 4,4 milionu a sazba hypotéky èinila 2,31 %.

105-1052-thickbox

Je lepší pronajmout byt vybavený, anebo prázdný?

Zdědili jste byt nebo jste ho koupili na investici a teď přemýšlíte, zda a do jaké míry ho pro nájemníky zařídit. Anebo raději ocení, když zůstane bez vybavení? Na první pohled se může zdát, že na tuto otázku neexistuje jasná odpověď. Každý nájemník chce přece něco jiného. My vás však vyvedeme z omylu.

105-1052-thickbox

Co je to zástavní právo

Jak jsme již psali, v případě koupě nemovitosti na hypotéku banky požadují zástavu kupovanou nemovitostí, případně nemovitostí jinou. Co ale vlastně je zástavní právo a jak je zakotveno v českém zákonodárství?

105-1052-thickbox

Co je to byt zvláštního určení a kdo v něm může bydlet

Byty zvláštního určení a jejich užití stanovuje občanský zákoník. Tyto byty byly součástí již minulého zákona a nyní jsou v podobných intencích uzákoněny také. Jejich zřizování a využití je obsaženo v občanském zákonu, zvláště v paragrafech 2300 a 2301.

105-1052-thickbox

Jak bydlí české domácnosti v evropském srovnání?

Náklady na bydlení obecně představují nejvýznamnější položku spotřebních výdajů domácností. Zatímco průměrná evropská domácnost za bydlení včetně energií a dalších plateb v roce 2021 utratila 25 % svého rozpočtu, v Česku to bylo 28 %. Uvádí to studie, kterou v loňském roce zpracoval Sociologický ústav AV ČR pro Českou spořitelnu.

105-1052-thickbox

Koupě pozemku s projektem a stavebním povolením. Jaké to má výhody a jaká úskalí?

Stává se to, člověk zakoupí pozemek, nechá si vypracovat projekt pro rodinný dům, zažádá o stavební povolení – a pak je všechno jinak. Osobní poměry se často během několika měsíců či roku změní natolik, že stavba již nepřipadá v úvahu. Prodej stavebního pozemku i s projektem se proto dnes nabízí zcela běžně. Jaké to má výhody a jaká úskalí?

105-1052-thickbox

Kolaudace podle nového stavebního zákona. Co se mění?

Starý stavební zákon vyžadoval pro běžné rodinné domy ohlášení stavebnímu úřadu. Jednalo se o „stavby pro bydlení a pro rodinnou rekreaci s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše s dvěma nadzemními podlažími a podkrovím“. Stavby pak bylo možné začít užívat na základě tzv. kolaudačního souhlasu. To již nyní neplatí. Nový stavební zákon vrátil „klasickou“ kolaudaci (resp. vydání kolaudačního rozhodnutí) i rodinným domům.